ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

Roman to Gurmukhi      Gurmukhi Unicode Keyboard      Online Font Converter 1     Online Font Converter 2     Prog. Font Converter     

Punjabi to Hindi    Punjabi to English    Gurmukhi to Shahmukhi    Hindi to Punjabi    English to Punjabi    Punjabi Shabdkosh Prog.

Online Punjabi Teaching      Google Transliteration      JagooKhalsa.com      Shurli.com      WebDunia.com      PunjabiLekhak.com

Punjabi Software Tools & Resources: Gurmukhi Fonts, Font Converters, Punjabi Typing Tools, Script Converters, Dictionaries, ...

ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨੈਟਿਕ ਬਟਨ ਫੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? http://g2s.learnpunjabi.org/unipad.aspx

ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਤੀਜਾ

 

ਲਿੰਕ ਸਾਰਣੀ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?
ਮੈਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ

 

ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Für Deutschseite Klicken
info@jattsite.com