ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ?

ਯੂਨੀਕੋਡ (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਫੌਂਟਾਂ ਨਾਲ

ਸਫ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ

੧) ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਵਿਚ ਲਿਖੀਏ।

 

ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਉਤਾਰਾ ਲਿੰਕ

ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ =
ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕੀਬੋਰਡ

ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ?, ਫਾਇਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਵਿਡੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਫੋਟੋ       

ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ:
ਵੀਨ 8.1 ਵਿਚ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਵੀਨ 7 ਵਿਚ (ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਵੀਨ 7 ਵਿਚ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਵੀਨ 7 ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਲਿਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ

ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ

ਨਿੱਜੀ ਬਟਨ-ਫੱਟੀ-ਖ਼ਾਕਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ
੧) ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ, ੨) ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ੩) ਅਸੀਸ

ਫੋਨੈਟਿਕ, ਰਮਿੰਗਟਨ ਬਟਨ-ਫੱਟੀ-ਖ਼ਾਕਾ ਉਤਾਰੋ   ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ

੪) ਅਰਧ-ਧੁਨੀਆਤਮਕ (Semi-Phonetic)

੫) ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ (Login, Download)

੬) ਸੂਰਜ ਕੀਬੋਰਡ Likhari.org

ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ = ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਬੋਰਡ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀਬੋਰਡ ShriWaheguru.com AnmolLipi Keyboard
ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀਬੋਰਡ PlanetPunjab.com AnmolLipi, Virtual Keyboard
ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ, ਅਸੀਸ ਕੀਬੋਰਡ LearnPunjabi.org Phonetic, Remington Keyboard

ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ

ਅਰਧ-ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀਬੋਰਡ

Branah.com

Inscript Keyboard

?Phonetic? Keyboard

ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ? ਕੀਬੋਰਡ

WebDunia.com Inscript, ?Phonetic? Keyboard
ਅਰਧ-ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਕੀਬੋਰਡ Shurli.com Semi-Phonetic Keyboard

ਅਰਧ-ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਕੀਬੋਰਡ
(ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ)

JagooKhalsa.com Semi-Phonetic Keyboard
(Only Internet Explorer)
ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖੋ
(ਬਹੁ-ਸਹੂਲਤ)

 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ:- ਰੋਮਨ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣਾ,
ਗੁਰਮੁਖੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟਰ {Asees (ਰਮਿੰਗਟਨ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ} ਅਤੇ ਹੋਰ
Roman to Punjabi Unicode and More

ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੈਡ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ ੧         ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ ੨ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

ਗੁਰਮੁਖੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟਰ (ਰਮਿੰਗਟਨ)

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ, ਫਗਵਾੜਾ:- ਆਨਲਾਈਨ (ਨੈੱਟ) -, ਆਫ਼ਲਾਈਨ (ਪੀਸੀ) ਕੀਬੋਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਓ ਟੂਲ,
ਇਜ਼ੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟਰ
{Asees (ਰਮਿੰਗਟਨ) ਅਤੇ Anmollipi (ਫੋਨੈਟਿਕ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ}
ਅਤੇ ਹੋਰ

ScapePunjab.com

 

ਆਨਲਾਇਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੈਡ
(ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਫੋਨੈਟਿਕ, ਰਮਿੰਗਟਨ)

ਨੈੱਟ ਕਨਵਰਟਰ
  ਪੀਸੀ ਕੀਬੋਰਡ

ਇਜ਼ੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟਰ

ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੈਡ, ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਜਾਂਚ
Punjabi University, Patiala, India

g2s.learnpunjabi.org

Sodhak              ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖੋ

ਗੂਗਲ ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ

OpenITCrew

Roman to Punjabi Unicode and More

Google transliteration Punjabi

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

Type in Punjabi using transliteration bookmarklet

ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੀਏ

Type in Punjabi using transliteration bookmarklet

ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ:- ਅਸੀਸ, ਜੁਆਏ, ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ:
G-Lipi-CA 

GurmukhiFontConverter.com

PunjabiApps.com

Gurmukhi Keyboard Mapper
G-Lipi-CA
(Gurmukhi Lipi Conversion Application)
         ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ

ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ PunjabiLekhak.com
(Janmeja Singh Johl)

Offline Unicode Typist

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

Download Punjabi Softwares

ਗੂਗਲ ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ
Google Transliteration IME
ਇੰਨਸਟਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
OpenITCrew

iHues
Google Transliteration IME

WinWord ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੂਲਤਾਂ:
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਜਾਂਚ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼, ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਕੀਬੋਰਡ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼, ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਕੀਬੋਰਡ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇੰਨਸਟਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
Unicode Based Punjabi Language Utilities

Dharam Veer Sharma
http://www.dveer.in


ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਵਰਟਰ

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ

Punjabi.Aglsoft.com

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ
ਸ. ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
GurmukhiFontConverter.com

੧੬੫ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ (Login)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

DRChatrikWeb, GurbaniAkhar, GurbaniLipi, Joy, Unicode, WebAkhar, Satluj, Roman (Punjabi)

Shurli.com

Shurli.com - Fontconverter

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

Sri Guru Singh Sabha Derby SGSSDerby.co.uk GurbaniWebThick Font to Unicode
(Same font used by SikhiToTheMax)
Punjabi University, Patiala
no info Intelligent Bilingual Font Converter no info no info
LearnPunjabi.org Auto detect Gurmukhi or Hindi legacy fonts and covert to Unicode

Punjabi University, Patiala
(Gurmukhi Unicode Pad)

LearnPunjabi.org

AnmolLipi, Satluj to Unicode

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

ਮੁਫ਼ਤ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕਨਵਰਟਰ

Punjabi Computing Resource Centre

ਵੀਡੀਓ ਝਲਕ (GUCA)

Gurmukhi Unicode Conversion Application

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

ਵਲੋਂ: ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ਼ੇ) RaraSahib.com         ik13.com
ਸਹਿਯੋਗੀ: ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਕਨੇਡਾ, ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਮਰੀਕਾ
ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ (ਅਤੇ ਉਲਟ), ਅਸੀਸ
ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

Kishan Micro Media 2011 Trial Version (40,9 MB Zip)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ)

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ KalerComputer.blogspot.in ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ (ਅਤੇ ਉਲਟ), ਯੂਨੀਕੋਡ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ

Punjabi-English Word Processor khas
(ਕਨਵਰਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ)

ਅੱਖਰ 2007 (2010)

ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ 2016 ਨਵਾਂ

Akhar.JattSite.com

ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟਰ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖੋ  

ਗੂਗਲ ਖੋਜ ਲਿੰਕ

ਯੂਟੂਬ ਖੋਜ ਲਿੰਕ

 

 


 

ਰਮਿੰਗਟਨ ਫੌਂਟ

"ਟੱਚ ਤਕਨੀਕ" ਵਿਧੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਟਾਈਪ-ਰਾਈਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੇਆਉਟ, e ਤੋਂ ਕ, y ਤੋਂ ਖ, T ਤੋਂ ੳ, n ਤੋਂ ਅ
ਫੋਨੈਟਿਕ ਫੌਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਆਧਰਿਤ k ਤੋਂ ਕ, K ਤੋਂ ਖ, a ਤੋਂ ੳ, A ਤੋਂ ਅ
ਇਨਸਕਰਿਪਟ ਫੌਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਲੇਆਉਟ

YouTube Video Link: BBAVS 2018 13       ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ      ਵਲੋਂ: CP Kamboj

 

੨) ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ (ਸਾਧਾਰਣ, ਰਵਾਇਤੀ, ਆਸਕੀ) ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀਏ।

 

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਉਤਾਰਾ ਲਿੰਕ

ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫੌਂਟ ਬਦਲਦੇ ਹੋ,
ਮਤਲਬ Time New Roman ਤੋਂ Arial

ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਫੌਂਟਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਾਧਾਰਣ ਜੱਟ ਫੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ  

ਸਾਧਾਰਣ ਜੱਟ ਫੌਂਟ ਇੰਨਸਟਾਲ ਕਰੀਏ

ਮੂਲ ਫੌਂਟ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰੂਪੀ ਫੌਂਟ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ' - ਮੁਫ਼ਤ ਉਤਾਰੋ

ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ (ਇਕ) ਬਟਨ ਫੱਟੀ ਦੇ ੪੮ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਂਟ ਉਤਾਰੋ

Paul Grosse ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ

(Windows ਤੇ UNIX/Linux ਲਈ)

ਨੋਟ: Paul ਦੇ ਫੌਂਟ ਸਿਰਫ਼ 'ਫੋਟੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ।

ਸ. ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੀ ਵਲੋਂ 322 ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

੩) ਆਕਰਸ਼ਕ/ਦਿਲਕਸ਼/ਖ਼ਾਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਉਤਾਰੋ।

ਫੌਂਟ ਉਤਾਰਾ ਲਿੰਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ

ਮੂਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

EkTuhiUniBaani2 (Unicode)

EkTuhiUniNormal (Unicode)

EkTuhiBaani (Non-Unicode)

ਫੌਂਟ ਫੋਟੋ ਲਿੰਕ

 

 KesriPanne.com

Painti, Painti Aam (Unicode)

Painti Phonetics (Non-Unicode)

Kohrwala (Uni), Kohrwala (Non-Unicode)

ਪੈਂਤੀ ਫੌਂਟ ਫੋਟੋ ਲਿੰਕ

ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ ਫੌਂਟ ਫੋਟੋ ਲਿੰਕ

PunjabiSource.WordPress.com/Downloads

PunjabiSource.WordPress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

੪) 'ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਆਸਟਰੀਆ' ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਮੁਕਤ iOS ਐਪ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਉਤਾਰਾ ਲਿੰਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ -
'ਕਿਉਂਕਿ' ਲਈ 'ਕੳਕ' ਲਿਖੋ, 'ਕਿਉਂਕਿ' ਸ਼ਬਦ-ਸੁਝਾਅ ਆਵੇਗਾ

Punjabi Gurmukhi Keyboard Extension

(ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ)

PGKE - App Store

'ਪੰਗਕੀਏ' ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

'ਪੰਗਕੀਏ' ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ ਫੋਟੋਆਂ

Punjabi Keyboards Pro with Dictionary & More

'Punjabi Keyboards Pro' - App Store

'ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ

'ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ' ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ੦੧

'ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ' ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ੦੨

'ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ' ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ ਫੋਟੋਆਂ

ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਲਿਖੋ

Free iPhone App 'PunjabiKeyboards'

'PunjabiKeyboards' - App Store

'ਪੰਜਾਬੀਕੀਬੋਰਡਸ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ

'ਪੰਜਾਬੀਕੀਬੋਰਡਸ' ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ ਫੋਟੋਆਂ

App Store account without a credit card

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ਲਿੰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ: ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?                     ਮੈਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ?

ਲਿੰਕ ਆਈਫਰੇਮ    Punjabi Software Tools & Resources    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ     ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ---> ਉਤਾਰਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿੰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ           ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ           ELearnPunjabi.com           ਔਨਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼

PunjabiComputer.com           ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ          GurmukhiFontConverter.com             MeraComputer.com

ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Deutsch ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
info@jattsite.com