ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?

ਆਈਫ਼ੋਨ, ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ (ਸੈਮਸੰਗ), ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਖੋਜ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ

੧) ਆਈਫ਼ੋਨ/ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀਏ।               Apple adds Punjabi Keyboard to iOS


    ੧.੧.੧) no info 'Punjabi Gurmukhi Keyboard Extension' by Hardeep Mann (AnmolLipi)

ਆਈਫ਼ੋਨ/ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲ) ਲਿਖੀਏ।
    ੧.੨.੧) ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ - ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
                   (ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ - 'ਕਿਉਂਕਿ' ਲਈ 'ਕੳਕ' ਲਿਖੋ, 'ਕਿਉਂਕਿ' ਸ਼ਬਦ-ਸੁਝਾਅ ਆਵੇਗਾ)

    ੧.੨.੨) ਪੰਜਾਬੀਕੀਬੋਰਡਸ - ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ


੨) ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 'ਮਲਟੀਲਿੰਗ (ਪੰਜਾਬੀ) ਕੀਬੋਰਡ' ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਪ
    ੨.੧) ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ'ਮਲਟੀਲਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੀਏ।
    ੨.੨.੧)
ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ'ਮਲਟੀਲਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ' ਐਪ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ' ਭਰੀਏ।
    ੨.੨.੨) ਮੁਫ਼ਤ'ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ' ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੱਬੇ ਲਿਖੀਏ।
    ੨.੩) ਮੁਫ਼ਤ 'ਮਾਈਅਲਫ਼ਾ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ, ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ।

 

੩) Gurmukhi Keyboard - Surinder Pal Singh (Maharashtra, India)

 

੪) ਵਿੰਡੋਜ਼ 8 ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਕੀਆ ਲੂਮੀਆ 520, 720, 920 ਆਦਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ।
    ੪.੧) My Keybo Plus Free
    ੪.੨) Type Punjabi


 ੧.੧.੧) iTunes Links: 'Punjabi Gurmukhi Keyboard Extension' by Hardeep Mann 

 

iTunes.Apple.com Links: 'Punjabi Gurmukhi Keyboard Extension' by Hardeep Mann 


੧.੨.੧) 'ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ' ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ' ਐਪ
         (ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ - 'ਕਿਉਂਕਿ' ਲਈ 'ਕੳਕ' ਲਿਖੋ)

 

ਐਪਲ ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ

ਐਪ ਮਦਦ ਸਫ਼ਾ
'Punjabi Keyboards Pro' by JattSite.com

iOS App 'Punjabi Keyboards Pro'

Making of iOS App 'Punjabi Keyboards Pro'

'Punjabi Keyboards Pro' Support Page

 

੧.੨.੨) 'ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ' ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੰਜਾਬੀਕੀਬੋਰਡਸ' ਐਪ

 

ਐਪਲ ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ

ਐਪ ਮਦਦ ਸਫ਼ਾ
PunjabiKeyboards by JattSite.com Making of Free iPhone App 'Punjabi Keyboards' PunjabiKeyboards Support Page

 

੨.੧) ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਮਲਟੀਲਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਐਪ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੀਏ।

 

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ

ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

Multiling Keyboard (new beta)

      • M K (new beta) - VIDEO

MultiLing Keyboard by Honso

Multiling Keyboard (new beta) + Plugin

MultiLing Keyboard for Android 2.1 and up

Android Phones and Devices

 

੨.੨.੧) ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਮਲਟੀਲਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਐਪ' ਵਿਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ' (ਪਲੱਗ-ਇਨ) ਭਰੀਏ।

 

੨.੨.੨) 'ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ' (ਪਲੱਗ-ਇਨ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੱਬੇ ਲਿਖੀਏ।

 

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ

ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

Plugin ਪੰਜਾਬੀ Punjabi by Honso Plugin ਪੰਜਾਬੀ Punjabi by Honso Android Phones and Devices

 

੨.੩) ਮੁਫ਼ਤ 'ਮਾਈਅਲਫ਼ਾ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ, ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

 

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ

ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

MyAlpha - Honso MyAlpha for Unicode Font Android Phones and Devices

 

੪) ਵਿੰਡੋਜ਼ 8 ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਕਿਆ ਲੂਮੀਆ 520, 720, 920 ਆਦਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ।

        ੪.੧) My Keybo Plus Free

Windows Phone Nokia Lumia 520

ਵਿਡੋਜ਼ ਫ਼ੋਨ ਲਿੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ

My Keybo Plus Free Windows Phone: Nokia Lumia 520

 
ਬਲੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਵਿਡੋਜ਼ ਫ਼ੋਨ ਲਿੰਕ

ਵਰਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ

KalerComputer.blogspot.in - Nokia Lumia 520 Windows Phone - Type Punjabi Branah.com - Virtual Punjabi Keyboard

ਲਿੰਕ ਸਾਰਣੀ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਲਿੰਕ ਆਈਫਰੇਮ: ਲਾਹੇਵੰਦ ਲਿੰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਮੈਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 5abi.com ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।                                                 ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਨਾ ਲਿੰਕ

ਪੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ: 24.07.2018

ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Deutsch ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
info@jattsite.com